☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 16.12.2018

zaawansowane

Komórki organizacyjne w PUP Nisko i ich zadania

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku tworzy się niżej wymienione komórki organizacyjne, które w korespondencji używają następujących symboli:

 1. Dział Organizacyjno-Administracyjny (PO);
 2. Dział Finansowo-Księgowy (PF);
 3. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE);
 4. Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ-PR)
 5. Referat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU);
 6. Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD).


Kierownikiem Działu Organizacyjno-Administracyjnego jest Agnieszka Łyda.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno-Administracyjnego w szczególności należy:

 1. Planowanie, weryfikacja i realizacja zakupów finansowanych z budżetu PUP i FP w ramach innych fakultatywnych zadań.
 2. Monitorowanie i kontrola merytoryczna w/w zakupów.
 3. Planowanie i realizacja zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 4. Opracowywanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych (zarządzeń, poleceń, procedur i instrukcji) wprowadzanych w celu usprawnienia lub prawidłowego funkcjonowania urzędu – przy współpracy kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie dotyczącym ich działania.
 5. Projektowanie  i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP.
 6. Obsługa kancelaryjna PUP.
 7. Obsługa sekretariatu PUP.
 8. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora.
 9. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków.
 10. Obsługa organizacyjna, techniczna i kancelaryjna PRRP.
 11. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw.
 12. Prowadzenie książki kontroli oraz gromadzenie dokumentacji z zakresu kontroli.
 13. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 14. Wyposażenie pracowników PUP w środki techniczno–biurowe.
 15. Prenumerata prasy dla potrzeb PUP.
 16. Gospodarka pieczęciami i tablicami urzędowymi.
 17. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym oraz konserwacją wyposażenia urzędu.
 18. Administrowanie majątkiem PUP – ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji ilościowej majątku ruchomego.
 19. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.
 20. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów budynku PUP i przeprowadzaniem wymaganych przepisami przeglądów.
 21. Prowadzenie spraw związanych z bhp i p. ppoż. w PUP.
 22. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu oraz prowadzenie gospodarki paliwowej.
 23. Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynku PUP i jego otoczenia.
 24. Prowadzenie spraw obrony cywilnej.
 25. Archiwizacja dokumentów wytwarzanych w PUP.
 26. Opracowywanie koncepcji i planów w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych, w tym ustalanie parametrów i standardów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania adekwatnie do zadań wykonywanych w urzędzie oraz obowiązujących przepisów prawa.
 27. Wdrażanie nowych systemów informatycznych.
 28. Administrowanie infrastrukturą techniczną i komputerową w PUP, w szczególności:
  • utrzymywanie infrastruktury informatycznej w gotowości do pracy,
  • ocena przydatności sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania urządzeń technicznych i sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej,
  • realizacja zadań z zakresu usuwania awarii infrastruktury technicznej i komputerowej,
  • konfiguracja sprzętu i sieci komputerowej zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.
 29. Szkolenie pracowników PUP w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu komputerowego, sieci komputerowej oraz oprogramowania na poziomie podstawowym.
 30. Zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w systemach informatycznych z wykorzystaniem środków technicznych zapewniających ochronę tych danych.
 31. Zabezpieczanie i  archiwizacja baz danych.
 32. Techniczna obsługa Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej PUP, infokiosku oraz informacji wyświetlanych na monitorach LCD.
 33. Tworzenie bazy danych statystycznych oraz przygotowywanie raportów.
 34. Sporządzanie okresowych sprawozdań z lokalnego rynku pracy.
 35. Wykonywanie analiz statystycznych oraz przygotowywanie stosownych informacji statystycznych dla potrzeb lokalnego rynku pracy.
 36. Sporządzanie sprawozdań o korzystaniu ze środowiska.
 37. Wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej PUP.
 38. Organizacja szkoleń dla pracowników urzędu, koordynowanie planowania kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników PUP.
 39. Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP, gromadzenie i przechowywanie akt osobowych.
 40. Kontrola dyscypliny pracy.
 41. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników PUP.
 42. Monitorowanie okresowych ocen pracowniczych.
 43. Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze.
 44. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą.
 45. Sporządzanie okresowych sprawozdań dot. zatrudnienia.
 46. Realizacja i koordynowanie projektów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP współfinansowanych z EFS.
 47. Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, przygotowania zawodowego i praktyk w PUP


Dział Finansowo-Księgowy nadzoruje Anna Flisek.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. Planowanie, pozyskiwanie i wydatkowanie środków pieniężnych.
 2. Obsługa kasowa budżetu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, FP i innych funduszy.
 3. Kontrola:
  • całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych,
  • wydatkowania kwot do wysokości przyznanych lub ustalonych limitów w planach finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań jednostki oraz końcowe ich rozliczanie,
  • formalna i rachunkowa kontrola dowodów księgowych, stanowiących przedmiot księgowań.
 4. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetu, FP, programów współfinansowanych z EFS, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy.
 5. Przygotowywanie przelewów bankowych środków z FP i EFS oraz współpraca z bankiem w zakresie wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 6. Przelewanie środków pieniężnych kontrahentom PUP zgodnie z zawartymi umowami oraz fakturami za dostawy i usługi.
 7. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie inwentaryzacji mienia PUP oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 8. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych PUP.
 9. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Urzędu Skarbowego.
 10. Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz rozliczanie przyznanych świadczeń bezrobotnym.
 11. Sporządzanie informacji podatkowych PIT-11/PIT8B dla pracowników i zleceniobiorców.
 12. Sporządzanie wniosków o płatność w ramach realizacji programów współfinansowanych z EFS.
 13. Wydawanie zaświadczeń dla pracowników:
  • o wysokości pobieranych wynagrodzeń,
  • dla celów emerytalno–rentowych,
  • celem naliczania kapitału początkowego do ZUS.
 14. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz statystyk.


Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej jest Dorota Jędrzejewska.

Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

 1. Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
 2. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w tym:
  • pośrednictwa pracy, w tym w ramach sieci EURES,
  • poradnictwa zawodowego,
  • organizacji szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
 4. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy:
  • szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • prac interwencyjnych,
  • robót publicznych,
  • staży,
  • dofinansowania wyposażenia  miejsca pracy,
  • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, założenia spółdzielni socjalnej lub przystąpienia do niej po jej założeniu.
 6. Inicjowanie i realizacja innych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem finansowania dodatków aktywizacyjnych).
 7. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 8. Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonywanie działań aktywizacyjnych.
 9. Współpraca z gminami w zakresie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 10. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 11. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych i współfinansowanych z EFS i FP.
 12. Realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z WUP.
 13. Organizowanie i realizowanie programów specjalnych.
 14. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
 15. Współpraca z gminami oraz innymi partnerami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o szkoleniach, o innych instrumentach i usługach rynku pracy oraz realizowanych programach i projektach.
 16. Opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji usług i instrumentów rynku pracy, a także z realizacji projektów oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organów zatrudnienia.
 17. Opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Niżańskim.
 18. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 19. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem  przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie realizowanych zadań.
 21. Udzielanie informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z zakresu zadań realizowanych przez CAZ.
 22. Udzielanie informacji i wyjaśnień bezrobotnym i innym klientom urzędu w zakresie realizowanych zadań przez CAZ.
 23. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie dotyczącym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 24. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, na zasadach określonych w ustawie.
 25. Promowanie usług i instrumentów rynku pracy oraz projektów realizowanych przez PUP.
 26. Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych w zakresie odpowiednim do zadań działu przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 27. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).


 

Kierownikiem Referatu Usług Rynku Pracy jest Edyta Łoszczyk.

Do zakresu zadań Referatu Usług Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
 2. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Świadczenie podstawowych usług rynku pracy:
  • pośrednictwa pracy,  w tym w ramach sieci EURES,
  • poradnictwa zawodowego,
  • organizacji szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
 4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych.
 5. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych, kosztów egzaminów i licencji oraz udzielanie pożyczek szkoleniowych.
 6. Opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Niżańskim.
 7. Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, którym marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych.
 8. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielenie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 9. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie realizacji kontraktów socjalnych, indywidualnego programu usamodzielniania, lokalnego programu pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 10. Realizacja Programu  Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy.
 11. Współpraca z gminami oraz innymi partnerami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o szkoleniach, o innych instrumentach i usługach rynku pracy oraz realizowanych programach i projektach.
 12. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 13. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 14. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie realizowanych zadań.
 16. Promowanie usług i instrumentów rynku pracy oraz projektów realizowanych przez PUP.
 17. Realizacja zadań w zakresie obsługi Punktu Abonencko-Konsultacyjnego „Zielona Linia”.
 18. Realizacja innych zadań dotyczących usług rynku pracy.
 19. Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych w zakresie odpowiednim do zadań referatu przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


 

Nadzór nad Działem Ewidencji, Świadczeń i Informacji sprawuje Z-ca Dyrektora Waldemar Ślusarczyk.

Do zakresu zadań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy:
 
  

 1. Rejestrowanie osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
 2. Ustalania zakresu świadczeń przysługujących osobom rejestrowanym.
 3. Kompleksowe załatwianie spraw formalnych dot. osób zarejestrowanych.
 4. Udzielanie klientom dokładnych i rzetelnych informacji w formie ustnej i pisemnej z zakresu zadań PUP – tj. podstawowych praw i obowiązków przysługujących bezrobotnym i poszukującym pracy.
 5. Współpraca z innymi stanowiskami pracy  w zakresie realizacji zadań.
 6. Przygotowywanie decyzji w sprawach wynikających z prowadzonego postępowania.
 7. Wydawanie zaświadczeń bezrobotnym i poszukującym pracy w tym druków ZUS Rp-7.
 8. Naliczanie i sporządzanie list wypłat zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych.
 9. Sporządzanie informacji podatkowych (PIT-11) i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego oraz bezrobotnym.
 10. Współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie dokonywania potrąceń z zasiłku  dla bezrobotnych na rzecz zobowiązań alimentacyjnych.
 11. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie wzajemnego informowania się i koordynowania działań dot. zwalczania nielegalnych lub niezgodnych z przepisami prawa form zatrudnienia.
 12. Przyjmowanie informacji od bezrobotnych i pracodawców o podjęciu zatrudnienia.
 13. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i WUP w zakresie realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.
 14. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, organami ścigania oraz z ZUS.
 15. Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy – udzielanie informacji i przekazywanie dokumentów osób zmieniających miejsce zameldowania lub pobytu.
 16. Obsługa programu „Płatnik” – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych osób bezrobotnych do ZUS.
 17. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i przekazywanie ich do składnicy akt PUP.
 18. Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych w zakresie odpowiednim do zadań działu przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 19. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

 

 

Do zakresu zadań Samodzielnego stanowiska Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększając świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia.
 4. Współpraca z organem nadzorczym.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach.
 6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia.
 7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.
 8. Sprawowanie nadzoru nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których dane są przetwarzane oraz kontrolą przebywających w nich osób.
 9. Identyfikowanie i analizowanie zagrożenia oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu.
 10. Sprawowanie nadzoru nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe.
 11. Monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
 12. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane oraz kontrolą dostępu do danych.
 13. Zatwierdzanie wniosków o przyznaniu danemu użytkownikowi identyfikatora oraz praw dostępu do informacji chronionych w danym systemie przetwarzania.
 14. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych.
 15. Prowadzenie ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
 16. Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 17. Szkolenie osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych z zakresu przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
 18. Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych.
 19. Tworzenie bazy danych statystycznych.
 20. Przygotowywanie raportów i analiz określonych danych.
Wytworzył:
Agnieszka Łyda
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-08 09:40:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogusława Gemzik
(2018-07-19 14:10:05)
 
 
ilość odwiedzin: 990601

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X