Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Czwartek 24.05.2018

zaawansowane

Komórki organizacyjne w PUP Nisko i ich zadania

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku tworzy się niżej wymienione komórki organizacyjne, które w korespondencji używają następujących symboli:

 1. Dział Organizacyjno-Administracyjny (PO);
 2. Dział Finansowo-Księgowy (PF);
 3. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (PE);
 4. Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ-PR)
 5. Referat Usług Rynku Pracy (CAZ-PRU);
 6. Samodzielne stanowisko ds. kadr (PK);
 7. Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).


Kierownikiem Działu Organizacyjno-Administracyjnego jest Agnieszka Łyda.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno-Administracyjnego w szczególności należy:

 1. Planowanie zakupów z FP oraz budżetu PUP dotyczących finansowania innych fakultatywnych zadań.
 2. Sporządzanie planu zamówień publicznych w oparciu o plan finansowy i dokonywanie jego korekt.
 3. Monitorowanie i kontrola merytoryczna w/w zakupów.
 4. Przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, poleceń, procedur i instrukcji wprowadzanych w celu usprawnienia lub prawidłowego funkcjonowania urzędu – przy współpracy kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie dotyczącym ich działania.
 5. Projektowanie  i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP.
 6. Obsługa posiedzeń PRRP.
 7. Obsługa kancelaryjna PUP.
 8. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków.
 9. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora.
 10. Regulacja spraw transportu w PUP oraz uzgadnianie dyspozycji wyjazdów z Dyrektorem.
 11. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 12. Zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno – biurowe.
 13. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym, konserwacją wyposażenia urzędu, gospodarowaniem drukami i formularzami.
 14. Administrowanie majątkiem PUP – ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji ilościowej majątku ruchomego.
 15. Archiwizowanie dokumentów wytwarzanych w PUP.
 16. Prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów budynku PUP i przeprowadzaniem wymaganych przepisami przeglądów.
 17. Prowadzenie spraw związanych z bhp i p. ppoż. w PUP.
 18. Opracowywanie koncepcji i planów w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych, w tym ustalanie parametrów i standardów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania adekwatnie do zadań wykonywanych w urzędzie oraz obowiązujących przepisów prawa.
 19. Wdrażanie nowych systemów informatycznych.
 20. Utrzymanie struktury komputerowej w gotowości do pracy.
 21. Administrowanie infrastrukturą komputerową w PUP, w szczególności:
  • ocena przydatności sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania urządzeń technicznych i sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej,
  • usuwanie usterek,
  • konfiguracja sprzętu i sieci komputerowej zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.
 22. Szkolenie pracowników PUP w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu komputerowego, sieci komputerowej oraz oprogramowania na poziomie podstawowym.
 23. Zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w systemie teleinformatycznym w zakresie ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 24. Zabezpieczanie i  archiwizacja baz danych.
 25. Techniczna obsługa Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej PUP, infokiosku oraz informacji wyświetlanych na monitorach LCD.
 26. Tworzenie bazy danych statystycznych oraz przygotowywanie raportów.
 27. Sporządzanie okresowych sprawozdań z lokalnego rynku pracy.
 28. Wykonywanie analiz statystycznych oraz przygotowywanie stosownych informacji statystycznych dla potrzeb lokalnego rynku pracy.
 29. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
 30. Sporządzanie sprawozdań o korzystaniu ze środowiska.


Dział Finansowo-Księgowy nadzoruje Anna Flisek.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. Planowanie, pozyskiwanie i wydatkowanie środków pieniężnych.
 2. Obsługa kasowa budżetu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, FP i innych funduszy.
 3. Kontrola:
  • całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych,
  • wydatkowania kwot do wysokości przyznanych lub ustalonych limitów w planach finansowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań jednostki oraz końcowe ich rozliczanie,
  • formalna i rachunkowa kontrola dowodów księgowych, stanowiących przedmiot księgowań.
 4. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetu, FP, programów współfinansowanych z EFS, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy.
 5. Przygotowywanie przelewów bankowych środków z FP i EFS oraz współpraca z bankiem w zakresie wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 6. Przelewanie środków pieniężnych kontrahentom PUP zgodnie z zawartymi umowami oraz fakturami za dostawy i usługi.
 7. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie inwentaryzacji mienia PUP oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 8. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych PUP.
 9. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Urzędu Skarbowego.
 10. Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz rozliczanie przyznanych świadczeń bezrobotnym.
 11. Sporządzanie informacji podatkowych PIT-11/PIT8B dla pracowników i zleceniobiorców.
 12. Sporządzanie wniosków o płatność w ramach realizacji programów współfinansowanych z EFS.
 13. Wydawanie zaświadczeń dla pracowników:
  • o wysokości pobieranych wynagrodzeń,
  • dla celów emerytalno – rentowych,
  • celem naliczania kapitału początkowego do ZUS.
 14. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz statystyk.


Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej jest Dorota Jędrzejewska.

Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

 1. Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
 2. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w tym:
  • pośrednictwa pracy, w tym w ramach sieci EURES,
  • poradnictwa zawodowego,
  • organizacji szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
 4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy:
  • szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • prac interwencyjnych,
  • robót publicznych,
  • staży,
  • dofinansowania wyposażenia  miejsca pracy,
  • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.
 5. Inicjowanie i realizacja innych instrumentów rynku pracy (z wyłączeniem finansowania dodatków aktywizacyjnych).
 6. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 7. Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonywanie działań aktywizacyjnych.
 8. Współpraca z gminami w zakresie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych, realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 9. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 10. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych i współfinansowanych z EFS i FP.
 11. Realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z WUP.
 12. Organizowanie i realizowanie programów specjalnych.
 13. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
 14. Współpraca z gminami oraz innymi partnerami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o szkoleniach, o innych instrumentach i usługach rynku pracy oraz realizowanych programach i projektach.
 15. Opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji usług i instrumentów rynku pracy, a także z realizacji projektów oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organów zatrudnienia.
 16. Opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Niżańskim.
 17. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
 18. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem  przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie realizowanych zadań.
 20. Udzielanie informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z zakresu zadań realizowanych przez CAZ.
 21. Udzielanie informacji i wyjaśnień bezrobotnym i innym klientom urzędu w zakresie realizowanych zadań przez CAZ.
 22. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 23. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, na zasadach określonych w ustawie.
 24. Promowanie usług i instrumentów rynku pracy oraz projektów realizowanych przez PUP.
 25. Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych w zakresie odpowiednim do zadań działu przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 26. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).


 

Kierownikiem Referatu Usług Rynku Pracy jest Edyta Łoszczyk.

Do zakresu zadań Referatu Usług Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
 2. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Świadczenie podstawowych usług rynku pracy:
  • pośrednictwa pracy,  w tym w ramach sieci EURES,
  • poradnictwa zawodowego,
  • organizacji szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
 4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych.
 5. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych, kosztów egzaminów i licencji oraz udzielanie pożyczek szkoleniowych.
 6. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Niżańskim.
 7. Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, którym marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych.
 8. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielenie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 9. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie realizacji kontraktów socjalnych, indywidualnego programu usamodzielniania, lokalnego programu pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 10. Realizacja Programu  Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy.
 11. Współpraca z gminami oraz innymi partnerami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o szkoleniach, o innych instrumentach i usługach rynku pracy oraz realizowanych programach i projektach.
 12. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych.
 13. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
 14. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 15. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie realizowanych zadań.
 16. Promowanie usług i instrumentów rynku pracy oraz projektów realizowanych przez PUP.
 17. Realizacja zadań w zakresie obsługi Punktu Abonencko-Konsultacyjnego „Zielona Linia”.
 18. Realizacja innych zadań określonych w § 24 w zakresie dotyczącym usług rynku pracy.


 

Nadzór nad Działem Ewidencji, Świadczeń i Informacji sprawuje Z-ca Dyrektora Waldemar Ślusarczyk.

Do zakresu zadań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy:
 
  

 1. Rejestrowanie bezrobotnych, poszukujących pracy.
 2. Ustalania zakresu świadczeń przysługujących osobom rejestrowanym.
 3. Kompleksowe załatwianie spraw formalnych dot. osób zarejestrowanych.
 4. Udzielanie klientom dokładnych i rzetelnych informacji w formie ustnej i pisemnej z zakresu zadań PUP – tj. podstawowych praw i obowiązków przysługujących bezrobotnym i poszukującym pracy.
 5. Współpraca z innymi stanowiskami pracy  w zakresie realizacji zadań.
 6. Przygotowywanie decyzji w sprawach wynikających z prowadzonego postępowania.
 7. Wydawanie zaświadczeń bezrobotnym i poszukującym pracy w tym druków ZUS Rp-7.
 8. Naliczanie i sporządzanie list wypłat zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych.
 9. Sporządzanie informacji podatkowych (PIT-11) i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego oraz bezrobotnym.
 10. Współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie dokonywania potrąceń z zasiłku  dla bezrobotnych na rzecz zobowiązań alimentacyjnych.
 11. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie wzajemnego informowania się i koordynowania działań dot. zwalczania nielegalnych lub niezgodnych z przepisami prawa form zatrudnienia.
 12. Przyjmowanie informacji od bezrobotnych i pracodawców o podjęciu zatrudnienia.
 13. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i WUP w zakresie realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.
 14. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, organami ścigania oraz z ZUS.
 15. Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy – udzielanie informacji i przekazywanie dokumentów osób zmieniających miejsce zameldowania lub pobytu.
 16. Obsługa programu „Płatnik” – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych osób bezrobotnych do ZUS.
 17. Prowadzenie spraw związanych z pomocą państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
 18. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i przekazywanie ich do składnicy akt PUP.
 19. Realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych w zakresie odpowiednim do zadań działu przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 20. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, a wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).


Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego Stanowiska ds. kadr należy:

 1. Organizacja szkoleń dla pracowników urzędu, koordynowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników PUP.
 2. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników PUP.
 3. Kontrola dyscypliny pracy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i okresowymi ocenami.
 5. Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą.
 7. Sporządzanie okresowych sprawozdań dot. zatrudnienia oraz wykazów o korzystaniu ze środowiska.
 8. Realizacja i koordynowanie projektów związanych zatrudnieniem pracowników PUP współfinansowanych z EFS.
 9. Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, przygotowania zawodowego dorosłych i praktyk zawodowych w PUP.

Do zakresu zadań Samodzielnego stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. Zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w systemie teleinformatycznym w zakresie ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 2. Sprawowanie nadzoru nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których dane są przetwarzane oraz kontrolą przebywających w nich osób.
 3. Identyfikowanie i analizowanie zagrożenia oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu.
 4. Sprawowanie nadzoru nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe.
 5. Monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
 6. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane oraz kontrolą dostępu do danych.
 7. Zatwierdzanie wniosków o przyznaniu danemu użytkownikowi identyfikatora oraz praw dostępu do informacji chronionych w danym systemie przetwarzania.
 8. Szkolenie osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych z zakresu przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Powiadamianie administratora systemu o konieczności utworzenia identyfikatora użytkownika w systemie oraz zmianie/nadaniu uprawnień dostępu użytkownika do systemu po przekazaniu wniosku przez kierownika działu.
 10. Prowadzenie ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.
 11. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych.
 12. Prowadzenie ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
 13. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych (przetwarzanych metodą tradycyjną lub w systemach informatycznych).
 14. Analizowanie sytuacji, okoliczności i  przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli takie wystąpiło, przygotowywanie oraz przedstawianie Administratorowi Danych Osobowych odpowiednich zmian do polityk bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 

Wytworzył:
Marta Chełpa
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-08 09:40:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-13 10:10:46)
 
 
ilość odwiedzin: 907086

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X