☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 16.12.2018

zaawansowane

Udostępnianie danych z rejestrów i ewidencji


Informacje z rejestrów i ewidencji udostępniane są na wniosek podmiotu uprawnionego do ich uzyskania lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem tych informacji, które zawierają dane prawem chronione, a także tych, które podlegają ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Udostępnianie danych odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
  • osoba ubiega się o zaświadczenie, ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.


Dana osoba może żądać wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty lub okoliczności dotyczące tylko tej osoby.

Małżonek lub inny członek rodziny ubiegającej się o udostępnienie mu w formie zaświadczenia danych o bezrobotnym winien wraz z żądaniem przedłożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu osoby zainteresowanej.


Dane osobowe mogą być udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.


Podania (wnioski) w celu uzyskania zaświadczenia lub udostępnienia danych można składać w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku - pokój nr 20.

Wytworzył:
Teresa Szymańska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2007-12-10 13:06:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-29 08:29:51)
 
 
ilość odwiedzin: 990544

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X