☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Środa 16.01.2019

zaawansowane

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych

Pracodawca ubiegający się o zorganizowanie prac interwencyjnych składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Wniosek ten powinien zawierać:

 • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 • numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • oznaczenie formy organizacyjno- prawnej prowadzonej działalności;
 • liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz okres zatrudnienia;
 • miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacje oraz inne wymogi;
 • informacje dotyczące wysokości proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

Do wniosku pracodawca dołącza oświadczenie o niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą, u którego bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne umowę określającą w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni;
 • rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych;
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne;
 • obowiązek informowania starosty o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę
 • obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres wymagany ustawą o promocji zatrudnienia
 • obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w ustawie, w przypadku nieutrzymania zatrudnienia przez wymagany okres
 • obowiązek zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń w zakresie, o którym mowa w art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Starosta, kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy.

Do prac interwencyjnych mogą być skierowani bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy zgodnie z art. 33 us.2c ustawy o promocji zatrudnienia.

Pracodawca, u którego skierowani przez starostę bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne, zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

Starosta refunduje pracodawcy cześć kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości i przez okres uzgodniony z pracodawcą w zawartej umowie.

Pracodawca jest obowiązany stosownie do zawartej umowy do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres określony w umowie uzależniony od wysokości i okresu refundacji (3 –ce, 6 m-cy) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Nie wywiązanie się z warunku zatrudnienia po okresie refundacji lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art.52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem ustalonego okresu po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-26 22:10:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-07-23 09:51:38)
 
 
ilość odwiedzin: 1004390

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X