☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staż

Staż - to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Organizatorem stażu może być:

 1. pracodawca (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 25 ustawy o promocji)
 2. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
 3. rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
 4. pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.)
 5. organizacja pozarządowa.

Do odbycia stażu u organizatora starosta może skierować:

 1. Bezrobotnych, dla których został ustalony II profil pomocy w rozumieniu art.33 ust.2b i 2c ustawy o promocji
 2. Bezrobotnych, dla których został ustalony III profil pomocy w rozumieniu art.33 ust 2b i 2c ustawy o promocji tylko jeśli staż realizowany jest w ramach programu specjalnego.

Skierowanie bezrobotnego na staż uwarunkowane jest realizacją pomocy na podstawie  przygotowanego z bezrobotnym  indywidualnego planu działania zwanego IPD.

Okres trwania stażu nie może przekroczyć 6 –cy.

Osoby w wieku do 30 roku życia starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy.

Uprawniony podmiot zainteresowany zorganizowaniem stażu składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wnioskodawca może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż. Starosta w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie.

Program powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.


Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu organizatora.

Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta.

Organizator po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku wypłacane przez starostę.

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Bezrobotni, wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, obowiązani są do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym w odrębnych przepisach. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Starosta przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu może skierować go na badania lekarskie. Starosta finansuje z Funduszu Pracy koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu, przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy.

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu osobie, która na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła staż i dojeżdża do miejsca jego odbywania.

Starosta może także dokonywać przez okres do 12 m-cy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie jeżeli:

 • bezrobotny na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy podjął staż poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godz. dziennie
 • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu miejscowości lub w pobliżu miejscowości w której odbywa staż.
Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-26 22:12:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-07-10 09:03:37)
 
 
ilość odwiedzin: 1126590

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X