☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli bezrobotny uzasadni potrzebę udzielenia tej formy pomocy.

Bezrobotny składa wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz dokument zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

Starosta zawiera z bezrobotnym umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych określającą w szczególności:

 1. nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych,
 2. prawa i obowiązki stron,
 3. wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych,
 4. zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy bezrobotnego,
 5. zobowiązanie osoby korzystającej z finansowania kosztów studiów podyplomowych do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.
W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów i wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową,
w której uczestnik ten został ubezpieczony. Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych, który podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą od następstw nieszczęśliwych wypadków z wyłączeniem przypadku gdy uczestnik posiada takie ubezpieczenie.

Starosta może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych poszukującemu pracy, który:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniony u pracodawcy wobec, którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jest cudzoziemcem, zamierzającym wykonywać lub wykonującym pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy,
 10. jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku powyżej 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym.

Poszukującemu pracy w trakcie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

Wytworzył:
Edyta Łoszczyk
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2006-02-07 14:14:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-08-28 10:03:38)
 
 
ilość odwiedzin: 1126545

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X