☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny Księgowy


Głównym Księgowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku jest Anna Flisek.

Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1.  Piecza nad obszarem rachunkowości i księgowości finansowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  • organizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowania w sposób zapewniający właściwy przebieg  operacji gospodarczych i ochronę mienia jednostki w prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej,
  • organizowanie i doskonalenie sporządzania instrukcji druków ścisłego zarachowania, gospodarki kasowej, zakładowego planu kont i przyjętych zasad rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej;
  • organizowanie oraz doskonalenie prowadzenia księgowości finansowej oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia ich rzetelności i prawidłowości,
  • bieżące oraz prawidłowe prowadzenie księgowości finansowej i sporządzanie sprawozdawczości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie danych, ochronę mienia jednostki i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za mienie oraz terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
  • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • prawidłowe ustalanie stanu majątkowego i wyniku finansowego jednostki zgodnie z faktycznym stanem aktywów i pasywów,
  • terminowe spłacanie zobowiązań w ramach posiadanych środków zgodnie z przyjętą procedurą finansową.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi przede wszystkim na:
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  • ustalaniu i opłacaniu podatków oraz innych świadczeń o podobnym charakterze,
  • pokrywaniu kosztów i wydatków z właściwych środków i do wysokości określonych w odpowiednich planach i przyznanych limitach,
  • prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych.
 3. Nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe ich rozliczanie.
 4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  • następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowań,
  • opracowywanie bilansów, sprawozdań finansowych itp.,
  • organizowanie i nadzorowanie prac podległej komórki w sposób zapewniający pełną realizację zadań,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 5. Do obowiązków Głównego Księgowego, który bezpośrednio kieruje Działem Finansowo-Księgowym mają zastosowanie podstawowe zadania, obowiązki i uprawnienia wspólne dla kierowników komórek organizacyjnych.
 6. Ponadto do obowiązków Głównego Księgowego należy nadzór w zakresie realizacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 7. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 8. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
Wytworzył:
Marta Chełpa
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-09 11:42:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-05-13 09:16:40)
 
 
ilość odwiedzin: 1126560

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X