☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego wg planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6-ciu miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych, szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie, nie dłużej niż 24 miesiące.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

W przypadku skierowania bezrobotnego na szkolenie koszty szkolenia pokrywane są z Funduszu Pracy.

Starosta na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia.

Starosta finansuje z Funduszu Pracy w formie zwrotu koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego skierowanego na szkolenie, odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 1. uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 2. koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, w przypadku osób nie posiadających prawa do stypendium,
 3. koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 4. koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 5. koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 6. koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o których mowa w art. 41, ust. 3b.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Bezrobotny uprawniony w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku ma prawo wyboru świadczenia. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do wymiaru godzin, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeśli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów tego szkolenia.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20%, o którym mowa art.72 ust.1 pkt 1 ustawy niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowe lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Przy ustalaniu tego stypendium nie stosuje się zasady proporcjonalnego ustalania jego wysokości względem liczby godzin szkolenia. Stypendium to ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.

Bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku podstawowego na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny zostanie skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy na szkolenie, pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznych przychodów nie przekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. Refundacja może nastąpić również w przypadku poniesionych kosztów opieki nad osobą zależną.

Szkolenia dla poszukujących pracy

Starosta może sfinansować ze środków Funduszu Pracy w całości lub w części koszty szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, którym mowa w art.70 ust.6,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • jest cudzoziemcem, zamierzającym wykonywać lub wykonującym pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy,
 • jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Powiatowy Urząd Pracy sporządza plan szkoleń na okres roku z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkoleń i upowszechnia go w siedzibie urzędu oraz na stronach internetowych urzędu.

Plan szkoleń zawiera w szczególności: nazwę i zakres szkoleń, liczbę miejsc dla uczestników szkoleń, przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkoleń w godzinach, charakterystykę osób dla których szkolenie jest przeznaczone, informację o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany, rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień.

Wytworzył:
Edyta Łoszczyk
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-21 23:12:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-08-28 09:11:55)
 
 
ilość odwiedzin: 1126576

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X