☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace społecznie użyteczne

 

Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 10 godzin w tygodniu.
Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli uczestnictwo w tych formach podjęły w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.
 
Procedura
 1. Gmina do 31 stycznia sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go staroście oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.
 2. Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
 3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być kierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przekazuje ją do PUP.
 4. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne przyjmuje skierowaną przez starostę osobę uprawnioną w celu wykonywania prac społecznie użytecznych zgodnie z zawartym porozumieniem oraz poucza ją o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny.
 5. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje.
 6. Starosta w celu ustalenia zdolności do wykonywania prac społecznie użytecznych, przed skierowaniem może skierować uprawnioną osobę na badania lekarskie, badania te wówczas finansowane są z Funduszu Pracy.
 7. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, zapoznaje osobę uprawniona z przepisami BHP.
 8. Starosta przekazuje kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do 10 dnia każdego m-ca za m-c poprzedni, wykaz osób uprawnionych, które zostały skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówiły przyjęcia propozycji ich wykonywania.
 9. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, niezwłocznie zawiadamia starostę oraz kierownika OPS w przypadku gdy osoba uprawniona:
  - nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;
  - nie podejmie przydzielonej jej pracy społecznie-użytecznej;
  - opuści m-sce wykonywania prac społecznie użytecznych;
  - naruszy porządek i dyscyplinę w m-scu wykonywania pracy społecznie
  użytecznej.

Uprawnionej osobie, nie posiadającej prawa do zasiłku, z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, wypłacane przez gminę. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach takich jak zasiłki dla bezrobotnych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Starosta pozbawia bezrobotnego statusu bezrobotnego jeżeli bezrobotny:
- odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych,
- z własnej winy przerwie wykonywanie prac społecznie użytecznych,
- po skierowaniu nie podejmie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres określony w art.33 ust.4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) nieuzasadniona odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu

 Starosta może zwrócić bezrobotnemu:

- koszt przejazdu na badania lekarskie i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,

- koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli prace, do wykonywania których został skierowany bezrobotny, są wykonywane poza miejscem zamieszkania lub pobytu.

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2006-02-07 14:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-05-13 13:50:51)
 
 
ilość odwiedzin: 1126533

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X