☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Poniedziałek 18.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

FORMY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH:

 1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych (trwająca od 6 do 12 miesięcy) umożliwiająca uzyskanie:
 1. Świadectwa czeladniczego;
 2. Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 3. Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby posiadające:
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe albo,
 • zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo,
 • wykształcenie średnie.
 1. Przyuczenie do pracy dorosłych (trwające od 3 do 6 miesięcy) umożliwiające uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DOROSŁYCH:

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych dla:

 1. Osób bezrobotnych
 2. Osób poszukujących pracy, które:
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, jeżeli wynika to z zaleceń wskazanych w indywidualnym planie działania lub określonych przez doradców zawodowych.

PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DOROSŁYCH

Uprawnienia osoby skierowanej do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. Osoba skierowana do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych ma możliwość bezpłatnego nabycia kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.
 2. Osobie posiadającej status bezrobotnego przysługuje w okresie realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych świadczenie w postaci stypendium przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa w programie. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji…. W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla osób bezrobotnych. Osoba odbywająca przygotowanie zawodowe dorosłych zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie jego odbywania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Starosta nie wypłaca stypendium za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.
 3. Osoba skierowana do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może ubiegać się o:
 • zwrot kosztów przejazdu powstałych w związku z dojazdem do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i powrotem,
 • finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku odbywania przygotowania zawodowego dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania,
 • refundację poniesionych i udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej nie wyższej niż 50 % kwoty zasiłku, na każde dziecko na opiekę którego poniesiono koszty jeśli bezrobotny z tytułu podjęcia przygotowania zawodowego dorosłych osiąga miesięczne przychody nie przekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych zrealizowanego programu, za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Obowiązki osoby skierowanej do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. Osoba skierowana do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zobowiązana jest do:
 1. brania udziału w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych,
 2. stosowania się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy,
 3. stosowania się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej,
 4. na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego dorosłych składa w instytucji wskazanej do przeprowadzenia egzaminu wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej dołącza deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu, zawierającą:
 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
 • datę i miejsce urodzenia uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
 • numer PESEL uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • adres zamieszkania uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie której uczestnik zamierza zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;
 1. przystępowania do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 2. przedłożenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku ankiety z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych w terminie 14 dni od ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych,
 3. po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej lub innej instytucji przeprowadzającej egzamin zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego - jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego;
 4. okazania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku oraz u pracodawcy w terminie 14 dni od dnia uzyskania odpowiednio: świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabyte umiejętności.

W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uczestnik jest obowiązany w PUP Nisko zaświadczenia o niezdolności do pracy(wymagany druk ZUS ZLA).

 1. Skierowanie traci ważność w przypadku nieobecności na zajęciach uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo w przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków. Utrata ważności skierowania następuje z dniem:
 • następującym po dniu, w którym upłynęła liczba godzin nieobecności na zajęciach powodująca przekroczenie wymiaru nieobecności na zajęciach umożliwiającego uczestnikowi realizację programu,
 • wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia o utracie ważności skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązywaniem się uczestnika z nałożonych obowiązków, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 1. Osoba skierowana do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych zobowiązana jest zawiadomić urząd - w ciągu 7 dni – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub prawa do stypendium.
 2. Osoba skierowana do odbycia przygotowania zawodowego, która z własnej winy przerwała program tego przygotowania lub nie przystąpiła do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązana do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w PUP nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

Wytworzył:
Edyta Łoszczyk
Udostępnił:
Marcin Babiarz
(2010-07-19 09:35:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-08-28 09:57:02)
 
 
ilość odwiedzin: 1126622

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X