Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Środa 23.07.2014

zaawansowane

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

Tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1299).

I. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako:

- bezrobotny – zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy",

- poszukujący pracy – zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy.

II. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy

w określonym powyżej trybie przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

- dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,

- odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

- świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

- dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,

- oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 20013 r. poz. 674, z późn.zm.) Patrz niżej: „Dokumenty niezbędne przy dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy".

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

III. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć,

2. obywatelstwo albo obywatelstwa,

3. numer PESEL,

4. imiona rodziców,

5. datę i miejsce urodzenia,

6. nazwisko rodowe,

7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,

8. liczbę dzieci na utrzymaniu,

9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji,

10. wykształcenie,

12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,

13. poziom znajomości języków obcych,

14. posiadane uprawnienia zawodowe,

15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy,

16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy,

17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,

18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie,

19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,

20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

IV. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz

o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy".

V. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

VI. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie.

VII. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

 Dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji w urzędzie pracy:

• dowód osobisty (w którym nie upłynął termin ważności) lub inny dokument tożsamości (ważny paszport),

• karta pobytu (dla cudzoziemców),

• zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji, Urząd prosi o przedstawienie dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie działania PUP Nisko, celem ustalenia właściwości urzędu – dotyczy osoby nieposiadającej aktualnego adresu zameldowania w dowodzie osobistym lub przedkładającej paszport jako dokument tożsamości,

• dyplomy, świadectwa ukończenia szkół oraz dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe,

• wszystkie świadectwa pracy,

• w przypadku okresów zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (po 01.01.1997 r.) informacja o wysokości osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące zatrudnienia wraz z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

• umowa zlecenia, umowa agencyjna – zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z informacją o wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z wyszczególnieniem każdego miesiąca,

• umowa nakładcza – informacja o wysokości osiąganego dochodu w rozbiciu na poszczególne miesiące,

• umowa o dzieło – umowy wraz z rachunkami lub zaświadczenie o okresie wykonywania pracy,

• książeczka wojskowa – celem potwierdzenia okresu odbywania służby wojskowej (dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową),

• świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie pozbawienia wolności i osiąganym wynagrodzeniu za każdy miesiąc pracy z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

• w przypadku osoby, która po ustaniu zatrudnienia pobierała:

- zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania w/w świadczeń wraz z podstawą ich wymiaru, orzeczenie orzecznika ZUS potwierdzające zdolność do pracy – jeżeli osoba stawała na komisję lekarską lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia lub dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,

- zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - zaświadczenie z ZUS o wypłacanym zasiłku wraz z jego podstawą,

• w przypadku osoby, która przebywała na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich - odpisy aktów urodzenia dzieci,

• dodatkowo w celu ustalenia stanu cywilnego, liczby dzieci na utrzymaniu oraz uprawnień, odpowiednio w zależności od sytuacji , skrócony odpis aktu małżeństwa, orzeczenie o rozwodzie, separacji , skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,

• w przypadku osoby, która pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową i rentę socjalną - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania w/w świadczeń z informacją o ustaniu prawa do ich pobierania, orzeczenie orzecznika ZUS potwierdzające zdolność do pracy - jeżeli stawała na komisję lekarską lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia lub dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,

• w przypadku osoby, która kiedykolwiek prowadziła działalność gospodarczą:

- wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzający likwidację lub zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w trakcie prowadzonej działalności z podaną podstawą tych składek,

- w przypadku braku informacji w CEIDG – wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności,

• w przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej– zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z podaną podstawą tych składek,

• w przypadku osoby, która kiedykolwiek figurowała lub aktualnie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – odpisy z powyższego rejestru,

• w przypadku osób, które pobierały zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego pobierania (lub inne świadczenie) z OPS – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania zasiłku/świadczenia,

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku jego posiadania,

• w przypadku posiadania przeciwwskazań lekarskich do pracy – zaświadczenie lekarskie wskazujące również czasookres obowiązywania przeciwwskazań,

• w przypadku kontynuacji nauki – zaświadczenie ze szkoły/uczelni ze wskazanym systemem nauczania,

• w przypadku osoby, która ukończyły lub przerwała naukę w systemie dziennym – dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki lub decyzję/zaświadczenie potwierdzającą skreślenie z listy uczniów/studentów,

• w przypadku osoby odbywającej praktykę absolwencką – należy przedstawić umowę o praktykę absolwencką określającą okres jej trwania,

• w przypadku osoby, która pobierała rentę rodzinną - decyzję lub zaświadczenie ZUS o ustaniu prawa do tego świadczenia,

• w przypadku osoby, która pobiera rentę rodzinną - decyzję o przyznaniu renty rodzinnej oraz decyzję o ostatniej waloryzacji świadczenia,

• w przypadku osoby będącej właścicielem lub posiadaczem samoistnym, lub zależnym użytków rolnych – zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych w ha przeliczeniowych z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy podatku rolnego za bieżący rok kalendarzowy (ilość ha przeliczeniowych użytków rolnych dotyczy tak osoby zainteresowanej jak i małżonka osoby zainteresowanej),

• w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym - dokument określający powierzchnię gospodarstwa rolnego, w którym osoba pracuje jako domownik w ha przeliczeniowych i zaświadczenie lub decyzję potwierdzającą podleganie ubezpieczeniom ze wskazaniem tytułu ubezpieczenia;

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się w Polsce o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnionych w państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii:

• zagraniczne świadectwa pracy: formularz U1 lub E301 – dla krajów EOG i Szwajcarii lub w przypadku ubiegania się o transfer zasiłku formularz U2 lub E303 – dla krajów EOG i Szwajcarii - w sytuacji ich posiadania;

Osoba, która nie posiada formularza U1/E301, może się ubiegać o jego uzyskanie:

• samodzielnie - adresy instytucji, do których należy wnioskować o wydanie formularza oraz dokumenty wymagane do ubiegania się o jego wydanie są dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - www.wup-rzeszow.pl w zakładce " koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego";

• za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - składając wniosek, dokumenty oraz dodatkowe oświadczenia (które można pobrać z w/w strony WUP) wymagane do ubiegania się o formularz, w:

- powiatowym urzędzie pracy, albo

- osobiście w wojewódzkim urzędzie pracy.

Osoby uprawnione do zasiłku składają przy rejestracji oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego i przedkładają dokument poświadczający jego posiadanie.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Bezrobotny ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.

W tym celu należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego przez członków rodziny oraz podać dane członka rodziny, tj.:

• imię i nazwisko,

• datę urodzenia,

• PESEL,

• stopień pokrewieństwa,

• adres zamieszkania,

• w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia do ukończenia 26 lat - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),

• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

• skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zgłaszania małżonka).

Bezrobotny ubezpieczony ma obowiązek dokonać wyrejestrowania uprzednio zgłoszonego członka rodziny z uwagi na okoliczności powodujące ustanie statusu członka rodziny, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W tym celu należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie podając datę objęcia członka rodziny obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub datę zaistnienia innych okoliczności powodujących ustanie statusu członka rodziny.

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W zależności od sytuacji osoby bezrobotnej, która może wyniknąć w trakcie rejestracji, mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i przyznania świadczeń.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

1. nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub

2. odmowy przekazania wymaganych danych, lub

3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku dokonuje się w godz. 8.00 - 14.00.

 

Rejestracja elektroniczna

Od 27 maja 2013 roku wprowadzone zostały zmiany zasad rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 2012 r. poz. 1299).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez Internet konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

1. Rejestracja za pośrednictwem Internetu, w przypadku osób posiadających:

- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo

- podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, albo

- podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

Aby się zarejestrować należy:

• wypełnić wniosek o dokonane rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej,

• załączyć do wniosku skany wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji (wykaz dokumentów w zakładce „Rejestracja") - UWAGA!!! - Ilość załączników ograniczona

• opatrzyć wniosek i załączniki bezpiecznym podpisem elektronicznym,

• przesłać wniosek z załącznikami.

Rejestracja osób posiadających podpis kwalifikowany następuje w dniu wypełnienia formularza, opatrzenia go ważnym podpisem kwalifikowanym i po weryfikacji złożonych dokumentów przez pracownika Urzędu.

UWAGA!!! – Po wczytaniu danych przekazanych przez portal www.praca.gov.pl nastąpi wezwanie w celu weryfikacji załączonych dokumentów.

W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów, Urząd wezwie osobę do uzupełnienia ich.

W sytuacji pominięcia pola lub pomyłki w trakcie wypełniania formularza elektronicznego, dane poprawi i uzupełni pracownik urzędu po zgłoszeniu się do rejestracji i po przedstawieniu dokumentów.Osoby zarejestrowane otrzymają wezwanie do pośrednika pracy.

2. Zgłoszenie do rejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem Internetu.

Ten sposób nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, a jedynie dostępu do Internetu.

Aby dokonać zgłoszenia do rejestracji należy:

• wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w postaci elektronicznej,

• przesłać wniosek,

• system wyznaczy wolny termin do rejestracji (data, godzina) i prześle na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie zgłoszenia. Informację należy zachować lub wydrukować, gdyż będzie ona stanowiła dowód potwierdzający rezerwację.

WAŻNE!

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet nie jest rejestracją.

Rejestracja osób nieposiadających podpisu kwalifikowanego następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na podaną godzinę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów pracownikowi Urzędu, złożeniu oświadczeń i poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych.

Aby dokonać rejestracji należy:

• stawić się do Urzędu osobiście w zarezerwowanym uprzednio terminie spotkania,

• przedłożyć komplet niezbędnych dokumentów.

Osoba, która nie zgłosi się w zarezerwowanym terminie nie zostanie zarejestrowana.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

UWAGA!!!

Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji oraz warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku określone są w ABC BEZROBOTNEGO odpowiednio w zakładce „rejestracja", „status bezrobotnego", „prawo do zasiłku", zamieszczonego na naszej stronie www.pupnisko.pl Prosimy o zapoznanie się z treścią wspomnianej informacji przed dokonaniem rezerwacji terminu do rejestracji, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i właściwe przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Aby skorzystać z aplikacji przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy wejść na portal www.praca.gov.pl, na której należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej„ lub „ zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia" i wypełnić formularz.

Jednocześnie informujemy, iż nadal pozostaje możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6a poprzez osobiste stawiennictwo w Urzędzie.

Wytworzył:
Dąbrówka Szoja
(2012-12-11)
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-19 22:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2013-06-20 14:20:06)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 337576