☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

Rejestracja

 

Tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1299).

I. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako:

- bezrobotny – zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy”,

- poszukujący pracy – zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy,

II. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, jako bezrobotny albo poszukujący pracy w określonym powyżej trybie przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

- dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,

- odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

- świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

- dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada

- oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.). Patrz niżej: Dokumenty niezbędne przy dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy”.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie, jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie, jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana, jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

III. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć,
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa,
 3. numer PESEL,
 4. imiona rodziców,
 5. datę i miejsce urodzenia,
 6. nazwisko rodowe,
 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,
 8. liczbę dzieci na utrzymaniu,
 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji,
 10. wykształcenie,
 11. ukończone szkoły,
 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,
 13. poziom znajomości języków obcych,
 14. posiadane uprawnienia zawodowe,
 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy,
 16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy,
 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,
 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie,
 19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,
 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

 IV. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.

V. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie, jako bezrobotny lub poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu:

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy”.

VI. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, jako bezrobotny lub poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

VII. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie.

VIII. Osoba zarejestrowana, jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście albo za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

 Dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji w urzędzie pracy:

 1. dowód osobisty, (w którym nie upłynął termin ważności) lub inny dokument tożsamości (ważny paszport, karta pobytu),
 2. w przypadku posiadania innego adresu zameldowania niż w dowodzie osobistym lub jego braku w innym dokumencie tożsamości, Urząd prosi o przedstawienie dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie działania PUP Nisko, celem ustalenia właściwości urzędu,
 3. dyplomy, świadectwa ukończenia szkół oraz dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe,
 4. wszystkie świadectwa pracy,
 5. w przypadku okresów zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (po 01.01.1997 r.) zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy,
 6. umowa zlecenia, umowa agencyjna – zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z informacją o wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące wraz z informacją     o opłacaniu tych składek,
 7. umowa nakładcza – informacja o wysokości osiąganego dochodu w rozbiciu na poszczególne miesiące wykonywania pracy,
 8. umowa o dzieło – umowy wraz z rachunkami lub zaświadczenie o okresie wykonywania pracy,
 9. książeczka wojskowa – celem potwierdzenia okresu odbywania służby wojskowej (dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową),
 10. świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie pozbawienia wolności i osiąganym wynagrodzeniu za każdy miesiąc pracy z informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 11. w przypadku osoby, która po ustaniu zatrudnienia pobierała:

a) zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne:

- zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania w/w świadczeń wraz  z podstawą ich wymiaru,

- orzeczenie orzecznika ZUS-u potwierdzające zdolność do pracy jeżeli osoba stawała na komisję lekarską lub,

- zaświadczenie od lekarza prowadzącego o wskazaniach do wykonywania pracy.

b) zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego:

- zaświadczenie z ZUS-u o wypłacanym zasiłku wraz z jego podstawą,

 1.  w przypadku osoby, która przebywała na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich - odpisy aktów urodzenia dzieci,
 2. dodatkowo w celu ustalenia stanu cywilnego, liczby dzieci na utrzymaniu oraz uprawnień, odpowiednio w zależności od sytuacji, skrócony odpis aktu małżeństwa, orzeczenie o rozwodzie, separacji, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,
 3. w przypadku osoby posiadającej, co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co w najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - akt urodzenia dziecka oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 4. w przypadku osoby, która świadczyła usługi na podstawie umowy uaktywniającej – umowa uaktywniająca oraz zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające świadczenie usług na podstawie w/w umowy,
 5. w przypadku osoby, która sprawowała osobistą opiekę nad dzieckiem na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres sprawowania osobistej opieki,
 6. w przypadku osoby, która pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową i rentę socjalną - zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania w/w świadczeń z informacją o ustaniu prawa do ich pobierania, orzeczenie orzecznika ZUS potwierdzające zdolność do podjęcia pracy - jeżeli stawała na komisję lekarską lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego o wskazaniach do wykonywania pracy,
 7. w przypadku osoby, która dokonała wyboru pobierania renty rodzinnej, w sytuacji, gdy, nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy – zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania w/w świadczenia,
 8. w przypadku osoby, która była lub aktualnie jest uprawniona do renty rodzinnej – zaświadczenie lub decyzja z ZUS-u potwierdzająca okres posiadania prawa do w/w renty wraz z jej wysokością,
 9. zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia oraz stażu organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy  ( w przypadku uczestnictwa w w/w formach),    
 10. w przypadku osoby, która kiedykolwiek prowadziła działalność gospodarczą:
  1. wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) potwierdzający likwidację lub zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i FP w trakcie prowadzonej działalności   z podaną podstawą tych składek,
  2. w przypadku braku informacji w CEIDG – wszystkie decyzje o wykreśleniu    z ewidencji działalności gospodarczych, wnioski o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności,
 11. w przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej – zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i FP  z podaną podstawą tych składek,
 12. w przypadku osoby, która kiedykolwiek figurowała lub aktualnie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – odpisy z powyższego rejestru,
 13. w przypadku osoby, która pobierała zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (lub inne świadczenie) z OPS – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania zasiłku/ świadczenia,
 14. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku jego posiadania,   
 15. w przypadku posiadania przeciwwskazań lekarskich do pracy – zaświadczenie lekarskie wskazujące również czasookres obowiązywania przeciwwskazań,
 16. w przypadku osoby, która  ostatnio przebywała na zwolnieniu lekarskim (co najmniej 30 dni ) – zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia zatrudnienia,
 17. w przypadku osoby, która utraciła status osoby bezrobotnej w związku z 90-dniowym okresem niezdolności do pracy -  zaświadczenie o zdolności do podjęcia zatrudnienia,
 18. w przypadku kontynuacji nauki – zaświadczenie ze szkoły/uczelni ze wskazanym systemem nauczania,
 19. w przypadku osoby, która ukończyła lub przerwała naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym – dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki, lub decyzję/zaświadczenie potwierdzającą skreślenie z listy uczniów/studentów,
 20. w przypadku osoby odbywającej praktykę absolwencką – należy przedstawić umowę o praktykę absolwencką określającą okres jej trwania,
 21.  w przypadku osoby będącej właścicielem lub posiadaczem samoistnym albo zależnym, użytków rolnych, zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych w ha przeliczeniowych - zaświadczenie właściwego urzędu gminy (ilość ha przeliczeniowych użytków rolnych dotyczy tak osoby zainteresowanej, jak i małżonka osoby zainteresowanej), 
 22. w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako domownik z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy  o powierzchni gospodarstwa rolnego, w którym osoba pracuje, jako domownik, w ha przeliczeniowych i zaświadczenie lub decyzję z KRUS-u potwierdzającą podleganie ubezpieczeniom ze wskazaniem tytułu ubezpieczenia,    
 23.  numer konta bankowego w celu przekazania przyznanych świadczeń (w sytuacji jego posiadania).

 

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się w Polsce o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i pracy na własny rachunek spełnionych w państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii:

 • zagraniczne świadectwa pracy: formularz U1 lub E301 – dla krajów EOG i Szwajcarii lub w przypadku ubiegania się o transfer zasiłku formularz U2 lub E303 – dla krajów EOG i Szwajcarii - w sytuacji ich posiadania;

Osoba, która nie posiada formularza U1/E301, może się ubiegać o jego uzyskanie:

 • za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu - składając wniosek, dokumenty oraz dodatkowe oświadczenia  wymagane do ubiegania się o w/w formularz,  w:
  • powiatowym urzędzie pracy.

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku rejestracji cudzoziemców

• wszystkie udzielone zezwolenia pobytowe (decyzje orzekające o udzieleniu zezwolenia) lub wizę, na podstawie, których przebywa na terenie RP,

• w przypadku osoby, która ukończyła szkoły poza terytorium RP – nostryfikację świadectw bądź dyplomów,

Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Bezrobotny ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.

W tym celu należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o nie podleganiu  obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego przez członków rodziny oraz podać dane członka rodziny, tj.:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • stopień pokrewieństwa,
 • adres zamieszkania,
 • w  przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia do ukończenia 26 lat - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, (jeżeli posiada),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zgłaszania małżonka).

Bezrobotny ubezpieczony ma obowiązek dokonać wyrejestrowania uprzednio zgłoszonego członka rodziny z uwagi na okoliczności powodujące ustanie statusu członka rodziny, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W tym celu należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie podając datę objęcia członka rodziny obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub datę zaistnienia innych okoliczności powodujących ustanie statusu członka rodziny.

W zależności od sytuacji osoby bezrobotnej, która może wyniknąć w trakcie rejestracji, mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i przyznania świadczeń.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie, jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

  1. nieprzedłużenia wymaganych dokumentów, lub
  2. odmowy przekazania wymaganych danych, lub
  3. odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku dokonuje się w godz. 8.00 - 14.00

 

Rejestracja elektroniczna

Od 27 maja 2013 roku wprowadzone zostały zmiany zasad rejestracji osób bezrobotnych  i poszukujących pracy (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 2012r. Nr 1299).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, w celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

1. Rejestracja za pośrednictwem Internetu, w przypadku osób posiadających:

1) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo

2) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, albo

3) podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

Aby się zarejestrować należy:

 • wypełnić wniosek o dokonane rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej,
 • załączyć do wniosku skany wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji,
 • opatrzyć wniosek i załączniki oraz wymagane oświadczenia jednym z w/w rodzajów podpisów,
 • przesłać wniosek z załącznikami.

Rejestracja osób posiadających podpis kwalifikowany następuje w dniu wypełnienia formularza, opatrzenia go ważnym podpisem kwalifikowanym i po weryfikacji złożonych dokumentów przez pracownika Urzędu.

UWAGA!!! – Po wczytaniu danych przekazanych przez portal www.praca.gov.pl nastąpi wezwanie w celu weryfikacji załączonych dokumentów.

W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów, Urząd wezwie osobę do ich uzupełnienia.

W sytuacji pominięcia pola lub pomyłki w trakcie wypełniania formularza elektronicznego, dane poprawi i uzupełni pracownik urzędu po zgłoszeniu się do rejestracji i po przedstawieniu dokumentów. Osoby zarejestrowane otrzymają wezwanie do doradcy klienta.

2. Zgłoszenie do rejestracji  wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem Internetu.

Ten sposób nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, a jedynie dostępu do Internetu.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie, jako bezrobotny może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu wymagane dane, o których mowa w pkt III niniejszej informacji, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Po przekazaniu w/w danych Powiatowy Urząd Pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych za pośrednictwem formularza elektronicznego, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

Aby dokonać zgłoszenia do rejestracji należy:

 • wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w postaci elektronicznej,
 • przesłać wniosek,
 • system wyznaczy wolny termin do rejestracji (data, godzina) i prześle na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie zgłoszenia.

WAŻNE !

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet nie jest rejestracją.

Rejestracja osób nieposiadających podpisu kwalifikowanego następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na podaną godzinę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów pracownikowi Urzędu, złożeniu oświadczeń i poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych.

Aby dokonać rejestracji należy:

 • stawić się do Urzędu osobiście w zarezerwowanym uprzednio terminie spotkania,
 • przedłożyć komplet niezbędnych dokumentów.

Osoba, która nie zgłosi się w zarezerwowanym terminie nie zostanie zarejestrowana.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

UWAGA!!!

Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji oraz warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku określone są na naszej stronie www.pupnisko.pl. Prosimy o zapoznanie się z treścią wspomnianej informacji przed dokonaniem rezerwacji terminu do rejestracji, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i właściwe przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Aby skorzystać z aplikacji przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy zalogować się na portal www.praca.gov.pl, na której należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej„ lub „ zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia” i wypełnić formularz.

Jednocześnie informujemy, iż nadal pozostaje możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku,  ul. Sandomierska 6a poprzez osobiste stawiennictwo w Urzędzie.

Wytworzył:
Dąbrówka Szoja
(2014-08-12)
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-19 22:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-13 10:09:00)
 
 
ilość odwiedzin: 1126579

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X