☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Roboty publiczne

Roboty publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej; a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowani:

 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50.ust.2 pkt 2 ustawy albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Starosta zawiera z organizatorem robót publicznych lub wskazanym przez organizatora pracodawcą umowę określającą w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres na jaki zostaną zatrudnieni;
 • rodzaj i miejsce wykonywania robót publicznych oraz niezbędne i pożądane kwalifikacje;
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

Organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych zatrudniał bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy;
 • kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdego bezrobotnego, jeżeli organizator robót publicznych będzie zatrudniał skierowanych bezrobotnych do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione na co drugi miesiąc zatrudnienia.

Dodatkowo, bezrobotni mogą być skierowani na zasadach dotyczących robót publicznych do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Do wykonywania tych prac mogą być kierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia;
 • długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2 ustawy albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Skierowanie powinno dotyczyć w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-26 22:11:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-07-10 09:22:02)
 
 
ilość odwiedzin: 1126544

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X