☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja kosztów stanowiska pracy

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, o których mowa w ustawie z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz.617 z późn. zm.) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 m-cy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej producentem rolnym.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji, zwany dalej wnioskiem o refundację.

Wniosek o refundacje określa:

 1. oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, w tym:
 • nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej;
 • adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania;
 • numer ewidencyjny PESEL, w przypadku osoby fizycznej;
 • numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeśli został nadany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności;
 • symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 1. liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 2. kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie dla poszczególnych stanowisk oraz źródła ich finansowania;
 3. wnioskowaną kwotę refundacji;
 4. szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii;
 5. rodzaj pracy jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych;
 6. wymagane kwalifikacje umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o promocji (…);
 7. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji;
 8. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego.

Do wniosku podmiot, przedszkole lub szkoła dołączają oświadczenia o:

 1. niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 2. prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły - prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 4. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 5. nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 6. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożeniem wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

Do wniosku o refundacje producent rolny dołącza:

 1. oświadczenia o których mowa wyżej w punktach 3-6;
 2. oświadczenie o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 3. oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku;
 4. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

Refundacja dokonana podmiotowi stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie stanowi pomocy de minimis.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, które ubiegają się o pomoc de minimis do wniosku o refundacje dołączają dodatkowo zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.) oraz informacje określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 37 ust. 2a tej ustawy.

Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy wnioskodawca spełnia w/w warunki oraz gdy złożony wniosek jest kompletny, prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta na piśmie przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym zawierająca w szczególności zobowiązanie wnioskodawcy do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 m-cy;
 2. utrzymania przez okres co najmniej 24 m-cy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.
 3. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji przedstawionej we wniosku o refundację; zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny otrzymali wcześniej środki publiczne.
 4. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w punkcie 1 i 2.
 5. zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w przypadku naruszenia pozostałych warunków umowy.
 6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
 • określonym w umowie o refundację, nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu- w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego- w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Starosta przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. Starosta w trakcie trwania umowy o refundację dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunków dotyczących zatrudniania skierowanych bezrobotnych oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku na drukach udostępnionych przez PUP w Nisku (pok.12) lub na stronie internetowej www.pupnisko.pl.
 

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-26 22:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-29 08:52:12)
 
 
ilość odwiedzin: 1126600

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X