☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne – starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub opieki nad osobą zależną.

Pracodawca: oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  1. 12 m-cy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę m-cznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo,
  2. 18 m-cy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę m-cznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 m-cy lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiązania się z warunku dalszego zatrudnienia przez okres odpowiednio 6 lub 9 m-cy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę wymaganego okresu zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50 % łącznej kwoty otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszego świadczenia aktywizacyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd pracy na zwolnione stanowisko, pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.213 r. str.1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury i pomoc ta jest udzielana zgodnie z przepisami tych rozporządzeń.

Wypłata świadczenia aktywizacyjnego jest dokonywana co miesiąc na wniosek pracodawcy po przedłożeniu miesięcznego potwierdzenia oraz udokumentowania zatrudnienia osoby bezrobotnej i dokonania wypłaty pracownikowi wynagrodzenia, a także spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Starosta może przyznać pracodawcy wnioskowane świadczenie pod warunkiem posiadania środków finansowych na ten cel.

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
(2014-08-14)
Udostępnił:
Marcin Babiarz
(2014-08-14 14:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2018-06-05 10:10:01)
 
 
ilość odwiedzin: 1126553

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X