☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

  

  1. Dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku udostępnia się podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
  2. Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
  3. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).
  4. Udostępnienie następuje w formie zgodnej z wnioskiem o ile środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Nisku umożliwiają przekazanie w sposób o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli rejestr publiczny nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Dyrektor PUP decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stany rzeczy.
  5. Wnioski  należy składać w sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku (II piętro, pokój nr 20).
  6. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (dyskietka, płyta CD/DVD). Dane w formie elektronicznej  udostępnia w się w formatach: .txt, .rtf , .pdf, .doc, .xls, Open Document.
  7. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane; odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Dz.U.05.205.1692

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
(Dz. U. z dnia 19 października 2005 r.)
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej "rejestrem", podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
§ 2. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom, o których mowa w § 1, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.
2. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:
 1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
 2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
 3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;
 4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
 5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
 6) wskazanie okresu udostępniania danych;
 7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
 8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
 9) własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.
3. W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
§ 3. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.
2. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
3. Podmiot prowadzący rejestr informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze oraz o formacie, w którym dane są udostępniane.
§ 4. 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
§ 5. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR
..................................................
(nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie
        danych zgromadzonych w rejestrze)
..................................................
(adres siedziby wnioskodawcy)
..................................................
(Nr REGON wnioskodawcy)
.....................................................
(nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek)
WNIOSEK
o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
1. ............................................................
    (wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego
   realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie
   danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga
                 udostępnienia tych danych)
   ............................................................
2. ............................................................
     (określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane,
               które mają być udostępnione)
3. ............................................................
 (zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania)
   ............................................................
4. ............................................................
    (wskazanie okresu udostępnienia danych)
   ......................................... zobowiązuje się do
        (nazwa podmiotu)
   wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do
   realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt 1.
   ...................................... oświadcza, że spełnia
     (nazwa podmiotu)
   warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
   niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w
   rejestrze wskazanym w pkt 2.
 
   .......................................................
   (data, podpis, pieczęć osoby reprezentującej podmiot)
Wytworzył:
Marta Chełpa
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2010-08-03 11:56:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogusława Gemzik
(2010-08-03 12:07:09)
 
 
ilość odwiedzin: 1126537

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X