☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z prowadzeniem tej działalności.


Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawiera:
1. imię i nazwisko bezrobotnego,
2. adres miejsca zamieszkania bezrobotnego,
3. numer PESEL bezrobotnego,
4. kwotę wnioskowanego dofinansowania,
5. rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodności działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
6. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD);
7. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania;
8. szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, usług i materiałów reklamowych, towarów, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
9. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,
10. podpis bezrobotnego.

Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny załącza oświadczenia o:
1. nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
2. nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3. niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
4. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5. zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawiezania;
6. niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Do wniosku bo dofinansowanie bezrobotny załącza dodatkowo zaświadczenia lub oświadczenia i inne informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm) oraz w przepisach wydanych na podstawie art.37 ust.2a tej ustawy.

Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny:
1. spełnia łącznie wszystkie wymagane warunki określone wyżej, złożył kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie;
2. w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:
   • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
   • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
   • po skierowaniu podjął szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

1. prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 m-cy;
2. wydatkowania zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymanego dofinansowania;
3. złożenia rozliczenia otrzymanego dofinansowania w terminie 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
4. zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku:
   • wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem;
   • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 m-cy, do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
   • podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
   • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub innych wymaganych informacji, stanowiących załączniki do wniosku;
   • naruszył inne warunki umowy;
5. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
   • określonym w umowie o refundację, nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu- w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
   • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego- w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Dofinansowanie otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego podlegają zwrotowi w terminie 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W rozliczeniu dofinansowania wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Starosta w trakcie trwania umowy o dofinansowanie dokonuje ococeny prawidłowości wykonani umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 m-cy.

Powyższe przepisy stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku na drukach udostępnionych przez PUP w Nisku (pok. 12) lub na stronie internetowej www.pupnisko.pl.

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-09-21 23:22:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-29 11:28:10)
 
 
ilość odwiedzin: 1126596

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X