☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Poniedziałek 18.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • upowszechnianiu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami;

 • dostępność usług pośrednictwa pracy,
 • dobrowolność,
 • równości,
 • jawności.

Publiczne służby zatrudnienia realizują nieodpłatne usługi pośrednictwa pracy w celu pomocy pracodawcom w uzyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

 1. pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,
 2. zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,
 3. oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
 4. postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanym dalej "osobą wskazaną przez pracodawcę", stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:
 • upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,
 • przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach - zwane dalej "danymi wymaganymi".

Zgłoszenie krajowej oferty pracy może obejmować dane uzupełniające dotyczące:

 1. pracodawcy krajowego, w tym: imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej przez pracodawcę, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, preferowaną formę kontaktów pomiędzy powiatowym urzędem pracy i osobą wskazaną przez pracodawcę oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji;
 2. zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez ministra;
 3. oczekiwań pracodawcy krajowego w zakresie informacji o liczbie osób zarejestrowanych spełniających jego oczekiwania, w szczególności gdy więcej osób zarejestrowanych spełnia wymagania określone w krajowej ofercie pracy, niż jest miejsc pracy zgłoszonych w tej ofercie;
 4. liczby osób, która ma zostać skierowana do pracodawcy krajowego;
 5. oczekiwań pracodawcy krajowego w zakresie organizacji giełdy pracy lub pomocy w doborze kandydatów w przypadku, o którym mowa w pkt 3.

Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 1. zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, o przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 2. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Pracodawcy zgłaszający wolne miejsce pracy, po rozmowie z pośrednikiem pracy, przyjmującym zgłoszenie, wybierają sposób realizacji zgłaszanej oferty pracy. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:

 • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy,
 • nie zawiera tych danych.

Oferty pracy wpływające do PUP na bieżąco umieszczane są :

 • na tablicy ofert pracy w siedzibie Urzędu,
 • w internetowej bazie ofert pracy,
 • na stronie internetowej.

Oferty pracy subsydiowane są to oferty skierowane wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP, które spełniają wymagania wskazane w ofercie zgłoszonej przez pracodawcę, w ramach których bezrobotni kierowani są na prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz na nowo utworzone stanowiska pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia. Wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych w ramach takiej oferty pracy, refundowane jest w części lub finansowane w całości ze środków jakimi dysponuje urząd pracy.

Oferty pracy niesubsydiowane są to oferty skierowane zarówno dla osób nie zarejestrowanych jak i zarejestrowanych w PUP, które spełniają wymagania wskazane w ofercie zgłoszonej przez pracodawcę. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach takiej oferty pracy, finansowane jest w całości przez pracodawcę.

Giełda pracy - stosowana jest w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. PUP dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy. Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

Kierując bezrobotnego lub poszukującego pracy do pracodawcy, pośrednik pracy informuje go o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy, wydaje mu skierowanie i wyznacza termin ponownego stawiennictwa w urzędzie pracy celem poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu proponowanego zatrudnienia. Kierowany potwierdza pisemnie odbiór skierowania i zapoznanie się ze stosowną informacją.

Skierowanie zawiera m.in:

 • dane kierowanej osoby,
 • dane dotyczące oferty pracy.

Pracodawca informuje urząd pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub poszukującego pracy albo o przyczynie odmowy zatrudnienia lub przyczynach niepodjęcia zatrudnienia przez skierowaną osobę – dokonując stosownej adnotacji w formularzu skierowania.

Wytworzył:
Edyta Łoszczyk
Udostępnił:
Marcin Babiarz
(2011-01-05 13:07:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2014-08-28 14:31:53)
 
 
ilość odwiedzin: 1126627

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X