☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Grant - oznacza to środki Funduszu Pracy przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osoba zależną.

Do kosztów utworzenia stanowiska pracy należy zaliczyć w szczególności: koszty zakupu sprzętu teleinformatycznego, jego ubezpieczenia, instalacji i serwisu oraz koszty przeszkolenia pracownika z obsługi sprzętu.

Pracodawca: oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Bezrobotny może być skierowany do przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Do pracy na stanowisko pracy utworzone w ramach grantu może być kierowany bezrobotny, dla którego ustalony został II profil pomocy, zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Warunki przyznania grantu określa umowa zawarta ze starostą.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 m-cy w połowie wymiaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z warunku dotyczącego zatrudnienia bezrobotnego, o którym mowa w punkcie 6, lub wykorzystanie grantu niezgodnie z przeznaczeniem, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od wezwania starosty.

Zwrot grantu następuje:

  1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek dotyczący okresu zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu -w przypadku nie wywiązania się z tego warunku,
  2. w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu - przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art.52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu, o którym mowa w punkcie 6 starosta kieruje na zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie proporcjonalnej, w przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione miejsce pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu.

Grant dla pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.213 r. str.1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury i pomoc udzielana jest zgodnie z tymi rozporządzeniami.

Wnioski o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku na drukach udostępnionych przez PUP w Nisku (pok.12) lub na stronie internetowej www.pupnisko.pl.

Starosta może przyznać pracodawcy wnioskowany grant pod warunkiem posiadania środków finansowych na ten cel.

Wytworzył:
Dorota Jędrzejewska
(2014-08-14)
Udostępnił:
Marcin Babiarz
(2014-08-14 14:28:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-13 10:08:23)
 
 
ilość odwiedzin: 1126552

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X