☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie


Czas pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku:

poniedziałek-piątek w godz.: 7:30-15:30

Godziny przyjmowania interesantów: 8:00-14:00

Dyrektor Urzędu przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków codziennie w godz.: 10:00-14:00

Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków podana jest do powszechnej wiadomości w siedzibie Urzędu.

Sprawy złożone w Urzędzie (pisma, faxy, korespondencja elektroniczna) rejestrowane są w odpowiednich Dziennikach korespondencji Urzędu, następnie dekretowane przez Dyrektora Urzędu do załatwienia przez poszczególnych Kierowników Działów, którzy rozdysponowują sprawy na stanowiska pracy celem ich załatwienia.

Szczegółowe zasady przyjmowania, załatwiania, podpisywania i parafowania oraz archiwizowania pism i dokumentów określa obowiązująca w Urzędzie Instrukcja kancelaryjna - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Kwestię załatwiania spraw w urzędach reguluje m.in. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) -Dział I rozdział 7 - "Załatwianie spraw".

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.


Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym wyżej organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z przepisem art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.

 


Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

Zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

UWAGA! Obowiązek podawania adresu zamieszkania oraz tożsamości nie dotyczy wnioskodawców proszących o udostępnienie informacji o charakterze informacji publicznej.

 

Warunki uzyskania odpowiedzi na pytanie e-mailowe
W przypadku zapytań wysyłanych pocztą elektroniczną wymagane jest podawanie imienia, nazwiska oraz adresu nadawcy (sam adres e-mail nie wystarczy). Powiatowy Urząd Pracy w Nisku zastrzega sobie możliwość wyboru drogi odpowiedzi, tj. za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe zachowane są do wyłącznej wiadomości PUP.
Zapytania nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
Wytworzył:
Marta Chełpa
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2005-10-27 11:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2017-06-29 11:24:31)
 
 
ilość odwiedzin: 1126538

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X