☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2) pozyskiwaniu ofert pracy;
2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
4) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
6) współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
7) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

1) dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
2) dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
3) równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
4) jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:

1) zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego albo
2) nie zawiera tych danych.

Dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego są podawane do wiadomości publicznej wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca krajowy, zgłaszając krajową ofertę pracy, wyraził zgodę na ich publiczne udostępnianie.

Powiatowy urząd pracy udostępnia osobom zarejestrowanym i osobom niezarejestrowanym informacje o krajowych ofertach pracy, przyjętych przez ten urząd, oraz zapewnia możliwość samodzielnego zapoznania się z krajowymi ofertami pracy i ofertami pracy od pracodawców z państw EOG, zwanymi „zagranicznymi ofertami pracy", w tym zamieszczonymi w internetowej bazie ofert pracy lub bazie ofert pracy EURES.

Osobie zarejestrowanej, spełniającej wymagania określone w krajowej ofercie pracy, mogą być udostępnione dane wymagane dotyczące tej oferty.

Osobie niezarejestrowanej mogą być udostępnione dane dotyczące krajowej oferty pracy w zakresie zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy oraz okresu aktualności oferty, a w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG, także dodatkowe informacje oraz dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, pod warunkiem że pracodawca wyraził zgodę na publiczne ich udostępnianie.

Dane dotyczące krajowej oferty pracy oraz dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego są udostępniane osobom niezarejestrowanym z wykorzystaniem tablicy ofert pracy oraz internetowej bazy ofert pracy.

Powiatowy urząd pracy może zorganizować giełdę pracy oraz organizować lub współorganizować targi pracy

Kontakty PUP z osobami bezrobotnymi

Powiatowy urząd pracy podejmuje i utrzymuje kontakty z osobami zarejestrowanymi, przygotowuje propozycje pomocy z uwzględnieniem propozycji odpowiedniej pracy i kieruje te osoby do pracodawców krajowych w celu podjęcia pracy.

Powiatowy urząd pracy, po zarejestrowaniu się bezrobotnego lub poszukującego pracy w powiatowym urzędzie pracy, wyznacza termin stawiennictwa u pośrednika pracy, przypadający w okresie nieprzekraczającym:

1) 7 dni od dnia rejestracji, w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku dla bezrobotnych;
2) 30 dni od dnia rejestracji, w przypadku innych osób zarejestrowanych.
Powiatowy urząd pracy co najmniej raz na 120 dni przeprowadza analizy informacji zawartych w kartach rejestracyjnych, dotyczące przedstawianych propozycji pomocy określonej w ustawie.

W przypadku gdy osobie zarejestrowanej nie przedstawiono krajowej oferty pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie w okresie do 120 dni przed dniem przeprowadzenia analizy, powiatowy urząd pracy wyznacza osobie zarejestrowanej termin stawiennictwa u pośrednika pracy w celu przedłożenia propozycji odpowiedniej pracy lub udzielenia innej formy pomocy.

Powiatowy urząd pracy kieruje do pracodawcy krajowego osobę zarejestrowaną, dla której proponowana praca spełnia kryterium odpowiedniej pracy w rozumieniu ustawy.

Za zgodą osoby zarejestrowanej, dla której proponowana praca nie spełnia kryterium odpowiedniej pracy w rozumieniu ustawy w zakresie czasu dojazdu do pracy, powiatowy urząd pracy może skierować tę osobę do pracodawcy krajowego. Powiatowy urząd pracy, kierując osobę zarejestrowaną do pracodawcy krajowego, który zgłosił krajową ofertę pracy, informuje ją o prawach i obowiązkach osoby kierowanej, wydaje jej skierowanie do pracodawcy krajowego, zwane dalej „skierowaniem do pracy”, i wyznacza termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w celu zwrotu skierowania oraz poinformowania o terminie podjęcia pracy albo ustalenia dalszych działań w przypadku niepodjęcia pracy.

Osoba zarejestrowana, osoba niezarejestrowana lub pracodawca może złożyć wniosek o udzielenie pomocy oferowanej w ramach usług rynku pracy do powiatowego urzędu pracy, wojewódzkiego urzędu pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy.

Powyższy wniosek można pobrać ze strony internetowej z zakładki „Dokumenty do pobrania" – wniosek osoby zarejestrowanej/niezarejestrowanej o objęcie usługą rynku pracy lub osobiście na stanowiskach realizujących usługi rynku pracy.

Oferty pracy publikowane są na tablicach ogłoszeń urzędu pracy, na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku: www.pupnisko.pl, w prasie lokalnej: Echo Dnia, Sztafeta oraz Radiu Leliwa.

Internetowa baza ofert pracy www.psz.praca.gov.pl
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl
Krajowa strona EURES www.eures.praca.gov.pl
Europejski Portal Mobilności zawodowej www.eures.europa.eu
 

Wytworzył:
Edyta Łoszczyk
Udostępnił:
Bogusława Gemzik
(2006-02-07 14:07:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Babiarz
(2012-04-11 14:44:11)
 
 
ilość odwiedzin: 1126529

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X